top of page

Privacy Policy

Bescherming van persoonlijke gegevens

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

Naam :: ETS ANTOINE
Adres: 7-9 Rue de la Bienvenue 1070 Anderlecht
Contactpersoon voor de verwerking van de gegevens: info@antoinebelgium.be

Met welk doel verzamelen we uw persoonlijke gegevens?
Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

In overeenstemming met de bepalingen waarnaar wordt verwezen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informeren wij u dat wij uw gegevens uitsluitend bewaren voor:

 • Om uw bestelling te verwerken.

 • Reageer op uw offerteaanvraag, informatie, dienst na verkoop, ...

 • Juridisch, inclusief boekhoudkundige en fiscale verplichtingen

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Uw gegevens worden bewaard voor de duur van het verbinteniscontract en de commerciële, en alle tijd die nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wat stelt ons in staat uw gegevens te bewaren?
Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is het sluiten van een contract met Antoine bij het kopen van producten.

U heeft ook de mogelijkheid om uw gegevens aan ons te verstrekken bij het aanmaken van een account of een offerteaanvraag.

Wat zijn uw rechten met uw gegevens?
Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

U hebt het recht om bevestiging te krijgen dat ANTOINE uw persoonsgegevens wel of niet verwerkt. U heeft ook recht op toegang tot uw persoonsgegevens, maar ook recht op rectificatie van onjuiste gegevens, of, indien nodig, verwijdering ervan verzoeken wanneer, onder andere, meer nodig is om de gegevens te bewaren voor de doeleinden waarvoor zij hebben verzameld. In bepaalde omstandigheden kunt u om behandelingsbeperkte gegevens vragen, in welk geval we deze alleen bewaren met het doel om claims te verkrijgen of te verdedigen.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. ANTOINE staakt de verwerking van uw gegevens, behalve om legitieme en dwingende redenen of om claims te verkrijgen of te verdedigen.


Als u weigert om de gevraagde gegevens tijdens het bestelproces in te dienen, of als de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunnen we niet positief reageren op uw bestelling, of voor een andere toepassing, inclusief het feit dat tevredenheid enkele specifieke gegevens vereist.


U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en u hebt het recht om de verstrekte toestemming te allen tijde in te trekken zonder enige gevolgen voor de juridische aard van de gegevensverwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking werd verleend.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, wat deze ook zijn, bezoek dan onze site en gebruik deze links om ons te schrijven: http://www.antoine-belgium.com/eng/contact-us-en.html

Denk er met betrekking tot uw verzoek aan om altijd zoveel mogelijk informatie te verstrekken:
* Naam (voornamen) en voornaam / voornamen
* E-mailadres gebruikt op het account of portaal, onderwerp van uw verzoek.

Beleid inzake gegevensbescherming
Het is een feit dat u zich niet hoeft te vervelen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeert ANTOINE u dat:

 • De verzamelde persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van aanbiedingen, bestellingen en meer in het algemeen om aan alle eisen van onze klanten te voldoen.

 • Wij geven deze gegevens door aan derden, in het kader van de uitvoering van de bestellingen, inclusief afleveradressen en telefoonnummers worden aan vervoerders verstrekt zodat zij de bestellingen kunnen bezorgen.

 • Hiervoor verzamelen we de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.

 • We slaan nooit een paar redenen op of gevoelige gegevens, zoals de creditcardnummers, om niet het risico te lopen deze gevoelige gegevens in gevaar te brengen

Who is in charge of the processing of your data

 

Name:: ETS ANTOINE
Address: 7-9 Rue de la Bienvenue 1070 Anderlecht
Contact for the processing of the data: info@antoinebelgium.be

 

What purpose do we collect your personal data?

In accordance with the provisions referred to in the General Data Protection Regulation (GDPR), we inform you that we keep your data exclusively for purpose of:

 • To process your order.

 • Respond to your quote request, information, after-sales service, ...

 • Legal, including accounting and tax obligations

 

How long your data stored?

Your data are kept for the duration of the commitment contract and commercial, and all the necessary time to meet the legal obligations.

 

What allows us to keep your data?

The legal basis allowing the processing of data is the conclusion of a contract with Antoine when buying products.

You also have the option to provide us your data when creating an account or a quote request.

 

What are your rights with your data?

You have the right to obtain confirmation that ANTOINE process, or not, your personal data. You also have a right of access to your personal data, but also a right of rectification of inaccurate data, or, if necessary, request their removal when, among other reasons, is more necessary to maintain the data for the purposes for which they have been collected. In certain circumstances, you can request treatment limited data, in which case we will retain it only for the purpose to achieve or defend any claims. 

In certain circumstances, and for reasons related to your specific situation, you can oppose the processing of your data. ANTOINE cease the processing of your data, except for legitimate and compelling, reasons or to achieve or defence of any claims.


If you refuse to submit the data requested during the ordering process, or if the data provided is inaccurate or incomplete, we cannot respond positively to your order, or to any other application including satisfaction requires some specific data.


You also have a right to data portability, and one to remove the provided consent, at any time without any consequences on the legal character of the data processing based on the consent provided before the withdrawal.

 

If you wish to make use of any of your rights, whatever it is, please visit our site and use this links to write us :  http://www.antoine-belgium.com/eng/contact-us-en.html
 

Regarding your request, remember to always provide as much information as possible:
* Name (s) and first name (s)
* Email address used on the account or portal, subject of your request.

 

Data protection policy

In accordance with the General Data Protection Regulation, ANTOINE informs you that :

 • Personal data collected are used only to the processing of the offers, orders, and more generally to all the demands of our customers.

 • We communicate these data to third parties, in the context of the realization of the orders, including the delivery addresses and phone numbers are provided to carriers so that they can deliver the orders.

 • We collect the data strictly necessary for this purpose.

 • We never store a few grounds whether sensitive data, such as the credit card numbers in order to not risk compromising this sensitive data

bottom of page