top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1-    BINDENDE KRACHT VAN DE VOORLIGGENDE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden van de NV ANTOINE zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn in de contractuele relatie tussen NV ANTOINE en de klant (hierna : « de koper »), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  
De Koper erkent uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat hij afziet van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorliggende algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de NV ANTOINE, zoals vermeld op de contractuele documenten, krijgen de algemene voorwaarden van de NV ANTOINE voorrang. 
In geval van strijdigheid tussen enerzijds, de bijzondere voorwaarden van NV ANTOINE, vermeld op het aanbod en/of de orderbevestiging en anderzijds, de bepalingen vermeld op de leveringsbon, zullen deze laatsten beschouwd worden als het voorwerp van de overeenkomst tussen de partijen. 
De eventuele volledige of gedeeltelijke ongeldigheid en/of niet-tegenwerpelijkheid van één of meerdere bepalingen van voorliggende voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de andere bepalingen.
2-    TOEPASSINGSGEBIED 
De voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door NV ANTOINE van alle producten en diensten die behoren tot het gamma van gecommercialiseerde producten en tot de prestaties van diensten geleverd door NV ANTOINE. 
3-    ALGEMEENHEDEN 
De LEVERING bevat enkel de in het aanbod van de NV ANTOINE gespecifieerde elementen. Het aanbod van NV ANTOINE blijft één maand geldig vanaf de datum waarop het werd uitgebracht, behalve indien anders bepaald in het aanbod zelf. De prijs en informatie over  de LEVERING vermeld in de catalogussen, prospecties en tarieven, zijn enkel vermeld ten indicatieve titel. De NV ANTOINE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de karakteristieken en uitrusting van haar producten te wijzigen zonder dat dit aanleiding kan geven tot eender welke klacht of prijsdaling. 
4-    CONTRACTUELE VERBINTENISSEN VAN DE AGENTEN EN WERKNEMERS VAN NV ANTOINE
De verplichtingen aangegaan door de agenten en werknemers van NV ANTOINE, ongeacht hun hoedanigheid, zijn slechts bindend voor NV ANTOINE indien deze laatste deze heeft bekrachtigd door middel van een orderbevestiging of deze heeft uitgevoerd. De nakoming door NV ANTOINE van de verplichtingen, enerzijds, en de aanvaarding door de Koper van deze prestatie door NV ANTOINE, anderzijds, leidt tot het vermoeden dat de Koper deze prestatie van NV ANTOINE heeft gevraagd. 
5-    VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 
Het voorwerp van het contract wordt bepaald door het aanbod en/of de orderbevestiging en/of leveringsbon van de NV ANTOINE. De aanbiedingen en orderbevestigingen van NV ANTOINE zijn alleen van toepassing op de daarin beschreven kenmerken. De kenmerken die voorkomen in de specificaties, plannen of andere documenten waarnaar NV ANTOINE niet uitdrukkelijk verwijst, zijn aan haar niet tegenstelbaar, onverminderd het recht van NV ANTOINE om zich op de toepassing van deze voorwaarden te beroepen.  In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in het aanbod en deze in de orderbevestiging, worden de bepalingen in de orderbevestiging beschouwd als zijnde het voorwerp van het contract. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de orderbevestiging en die van de leveringsbon wordt onweerlegbaar aangenomen dat de koper, na ontvangst van de orderbevestiging, mondeling om een wijziging van de hoeveelheid en/of kwaliteit van het bestelde product heeft verzocht. Door de ondertekening van de leveringsbon erkent de Koper uitdrukkelijk dat hij besteld heeft wat op de leveringsbon vermeld staat. 
Elke orderannulering door de Koper moet per aangetekend schrijven en minstens 15 dagen voor de leveringsdatum aan NV ANTOINE worden meegedeeld. 
Elke annulering houdt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting in dat de Koper aan NV ANTOINE een forfaitaire en niet-reduceerbare vergoeding van ................. % van de waarde van de geannuleerde levering moet betalen.
6-    PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen exclusief BTW en zonder korting, rabat of aftrek en omvatten zij de kosten van het vervoer van de LEVERING niet. 
Voor het opstellen van de facturen van 12,50 EUR en minder, zal een bedrag van 2,50 EUR opeisbaar zijn ten titel van deelname in de administratieve kosten. 
De facturen voor herstellingen en verwijdering van goederen zijn contant betaalbaar, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Alle andere facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na facturatiedatum.     
7-    EIGENDOMSVOORBEHOUD
De NV ANTOINE behoudt zich de eigendom van de verkochte LEVERING voor tot de volledige en effectieve betaling van de hoofdsom, rente en kosten. Indien de factuur niet op de overeengekomen vervaldag wordt betaald, kan de NV ANTOINE de LEVERING terugnemen en, indien nodig, het contract opzeggen. Eventuele reeds betaalde voorschotten blijven eigendom van de koper als tegenprestatie voor het gebruik van de goederen waarvan de koper heeft geprofiteerd. De risico's die LEVERING kan lopen, gaan echter bij levering over op de Koper.   
Totdat de LEVERING volledig is geïncasseerd, mag de LEVERING niet worden doorverkocht of overgedragen zonder voorafgaande toestemming van NV ANTOINE en onder voorbehoud van cessie tot zekerheid voor vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop van de genoemde LEVERING. De Koper is ertoe gehouden de NV ANTOINE zo snel mogelijk op de hoogte te brengen in geval van een vordering tot inbeslagneming, vordering, verbeurdverklaring of enige andere maatregel die door derden op de LEVERING wordt uitgevoerd en die het eigendomsrecht van NV ANTOINE kan aantasten.
8-    LEVERINGSTERMIJN
Tenzij anders bepaald, is de opgegeven leveringstermijn indicatief. Een vertraging van de levering kan in geen enkel geval een annulering van de bestelling rechtvaardigen. De NV ANTOINE is in ieder geval ontheven van haar verbintenis om binnen de overeengekomen termijn te leveren indien de betalingsvoorwaarden van eerdere leveringen door de Koper niet werden nageleefd of in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht of enige andere gebeurtenis buiten de wil van NV ANTOINE, zoals : staking, epidemie, staat van oorlog, vordering, brand, overstroming, ongeval met gereedschap, schroot van belangrijke onderdelen tijdens de fabricage, storingen in transport- of informatienetwerken, verstoring van de aanvoer van grondstoffen of energiebronnen en meer in het algemeen elke oorzaak die leidt tot volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten van de NV ANTOINE of van een van haar leveranciers, onderaannemers of vervoerders. Het zich voordoen van één van de voormelde gebeurtenissen zal tijdig door de NV ANTOINE worden gemeld aan de Koper, die geen aanspraak kan maken op de wijziging van de betalingsvoorwaarden, de annulering van zijn bestelling of de betaling van een schadevergoeding of boete.
9-    LAATTIJDIGE OF UITBLIJVENDE BETALING
Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en een intrest van 10% per jaar vanaf de dag volgend op de vervaldag vermeld op de factuur tot de volledige betaling. Elke niet-betaling leidt tot onmiddellijke betaling van alle bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van de betrokken opdracht, ongeacht of deze al dan niet zijn verstreken, en tot opschorting van alle lopende opdrachten, onverminderd enige andere handelwijze.
10-    BETWISTINGEN
Elke klacht van de Koper met betrekking tot facturen uitgegeven door de NV ANTOINE en/of met betrekking tot de LEVERING moet, om geldig te zijn, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan NV ANTOINE worden ingediend binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur/LEVERING.
11-    GARANTIE
De LEVERING is gegarandeerd tegen elk gebrek aan conformiteit of verborgen gebrek binnen de hieronder aangegeven grenzen : 
1.    Loodgietersmateriaal (zuilen, kranen, tellers- en kelderuitrusting) :  garantie van 12 maanden te rekenen vanaf de levering, met dien verstande dat na 6 maanden de verplaatsingskosten niet meer onder de garantie vallen in geval van vervanging van de klant.
2.    Koelapparatuur : 2 jaar garantie op onderdelen, reiskosten, gascircuit, thermostaat, ventilator, ventilator, condensor, compressor en andere defecten. De deurafdichtingen zijn gedekt gedurende 12 maanden, behalve in geval van onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud. De Koper dient het onderhoud van het koelapparaat voor eigen rekening te nemen en als goede huisvader uit te voeren, conform aan gebruiksaanwijzing die bij het apparaat werd geleverd. Hij engageert zich eveneens om geen wijziging of aanvulling aan te brengen of te laten aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de NV ANTOINE. 

Vallen uitdrukkelijk niet onder de garantie : de reiniging van de cooler, vervanging van een lamp, thermostaatinstelling en afvoer verstopt door condensatiewater.
De garantie is uitgesloten in geval van defecten die te wijten zijn aan gebrek aan onderhoud of toezicht, oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de Koper, in geval van gebreken als gevolg van externe factoren (overmacht, onrechtmatige daden vanwege de Koper of een derde), in geval van gebreken als gevolg van normale slijtage van de zaak en in geval van een wijziging aan de LEVERING zonder de uitdrukkelijke toestemming van NV ANTOINE.
De afwezigheid of beschadiging van het traceerbaarheidsetiket leidt automatisch tot de uitsluiting van de garantie. 
12-    BELASTINGEN
Alle rechten en belastingen van welke aard ook, ongeacht wanneer dergelijke rechten of belastingen zijn ontstaan, zijn uitsluitend ten laste van de koper wanneer deze betrekking hebben op de uitvoering van het contract. 
13-    AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de NV ANTOINE is strikt beperkt tot de verplichtingen voorzien in voorliggende Algemene Voorwaarden en in elk geval tot de directe en voorzienbare materiële schade, die beperkt i stot het bedrag dat nodig is voor het herstel van de LEVERING. Indien het herstel in natura van de LEVERING niet mogelijk is, zal de tussenkomst van NV ANTOINE beperkt zijn tot 50% van de aankoopprijs tijdens het eerste jaar na de aankoop, tot 25% van de aankoopprijs tussen het eerste en het tweede jaar na de aankoop en tot 10% van de aankoopprijs tussen het tweede en het derde jaar. Na het verstrijken van het derde jaar zal er geen tussenkomst meer verschuldigd zijn. Tenzij in geval van zware fout door NV ANTOINE en van de vergoeding voor een lichamelijk letsel, zal de NV ANTOINE niet aansprakelijk zijn voor enige andere schadevergoeding. In geen geval kan NV ANTOINE door de Koper aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade, al dan niet gevolgschade, voortvloeiend uit de LEVERING, zoals winstderving, bedrijfs- en/of informatieverlies, commerciële schade enz. Elke andersluidende bepaling die door de Koper is overeengekomen met een derde koper of gebruiker van de LEVERING zal niet tegenstelbaar zijn aan NV ANTOINE. Deze beperking van aansprakelijkheid is een essentiële en bepalende voorwaarde voor de verbintenis van de NV ANTOINE. 
14-    TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSMACHT  
Alle door NV ANTOINE gesloten verkoopsovereenkomsten of bij de LEVERING geleverde diensten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil waarvoor een minnelijke schikking niet mogelijk was, zal worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Brussel en, indien nodig, aan de Vrederechter van het tweede kanton van Brussel.
15-    NETTING 
De NV ANTOINE heeft, ongeacht de naam of het merk waaronder zij handelt, het recht om de bedragen die zij in het kader van de uitvoering van hun contractuele relaties aan de Koper zou verschuldigd zijn, te verrekenen met de bedragen die de Koper aan NV ANTOINE verschuldigd is of zou zijn en/of van de NV ANTOINE, zelfs in geval van aanvraag of opening van een insolventieprocedure, welke deze ook moge zijn. 
Deze clausule vormt een verrekeningsafspraak in de zin van de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden en diverse fiscale bepalingen met betrekking tot overeenkomsten waarbij zekerheidsrechten en leningen voor financiële instrumenten werden gecreëerd. 
16-    CLOSE-OUT
In geval van aanvraag tot of opening van een insolvabiliteitsprocedure van welke aard ook, worden alle bedragen die de Koper verschuldigd is aan NV ANTOINE (ongeacht de benaming of het merk waaronder zij werkzaam is) en/of NV ANTOINE, rechtstreeks opeisbaar ongeacht de overeengekomen voorwaarden en kunnen deze verrekend worden overeenkomstig art. 15 van deze Algemene Voorwaarden.
 

bottom of page